شرایط و قوانین

1- متقاضیان خرید اقساطی تخفیفات اعمال شده بر روی مبلغ کلیه کالاها باشرایط نقدی اعمال میگردد و این تخفیفات شامل شرایط خرید اقساطی نمی باشد.
2 – فاکتور صادر شده هیچ گونه اعتباری نداشته و در شرایط اقساطی قیمتهای کلیه کالاها به صورت علی الحساب محسوب می گردد و قیمت کالا بر اساس قیمت روز زمان تحویل و پس از واریز وجه کامل کالاها از طریق دریافت تسهیلات به حساب فروشگاه تعیین میگردد و چنانچه تا زمان واریز وجه قیمت کالاها تغییر نمود متقاضی موظف به پرداخت مبلغ مابه تفاوت جهت دریافت کالا می باشد.
3- معرفی نامه صادر شده جهت دریافت تسهیلات تا 7 روز کاری در شرایط خرید اقساطی اعتبار داشته و قابل ارائه به بانکهای طرف قرارداد می باشند.

4 – هزینه کارشناسی ثبت نام شامل فقط شامل شرایط اقساطی می باشد و شامل هزینه ارسال کالا و بیمه و گارانتی آن تا مقصد و حق العمل فروش اقساطی و امور اداری مربوطه می باشد که به مبلغ کالا در فاکتور اضافه گردیده است.
5- مبلغ پیش پرداخت دریافت شده در صورت انصراف متقاضی و یا عدم موفقیت در دریافت وام از بانک به غیر از هزینه کارشناسی ثبت نام قابل عودت می باشد.