6 – آیا سپرده گذاری به این شیوه از لحاظ قانونی و شرعی مشکلی ندارد؟

با توجه به اینکه روال عادی کلیه صندوقها دریافت سپرده می باشد و پرداخت تسهیلات از منابع مالی خود یک روند عادی محسوب شده و هیچ منافاتی با قانون ندارد و این مسئله یک امر بدیهی محسوب می گردد . همچنین قرارداد با بنگاههای مختلف جهت پرداخت تسهیلات به مشتریان آنها نیز کاملا در چهارچوب قانون می باشد . پرداخت سود مشارکت حاصل از فروش کالا و خرید امتیاز نیز هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی مشکلی ندارد زیرا سپرده گذار هیچ گونه پولی را به گروه صنعتی بیتا پرداخت نکرده که وارد مباحث ربوی گردد و پرداخت سود مشارکت بابت خرید امتیاز سپرده انجام می شود که به فتوای تمامی مراجع هیچ گونه مشکل شرعی ندارد و پرداخت سود مشارکت نیز حاصل از فروش کالا بوده که جهت تحقق تعهدات در قراردادها می باشد که  این مسئله نیز یک امر عقلی ، شرعی و قانونی می باشد.

جهت بازگشت به صفحه قبل اینجا کلیک کنید