5– میزان سود سپرده به صورت سالیانه و ماهیانه چقدر می باشد ؟

طرح شماره 1 – میزان سود مشارکت سپرده یکساله  در صورت پرداخت به صورت ماهیانه 3 درصد  می باشد به طور مثال هر 100 میلیون تومان معادل 3 میلیون در هر ماه سود مشارکت دریافت می نماید .این سود مشارکت هرماه فقط 30 و 15 به حساب بانکی از قبل تعیین شده در قرارداد واریز می گردد.

طرح شماره 2 – میزان سود مشارکت سپرده یکساله در صورت عدم دریافت سود مشارکت به صورت ماهیانه ( در این روش سود مشارکت به صورت ماهیانه به حساب سپرده گذار در صندوق قرض الحسنه واریز و مسدود می گردد و در پایان زمان قرارداد به همراه اصل قابل برداشت می باشد ) که معادل 6 درصد می باشد یعنی بر روی هر 100 میلیون تومان 6 میلیون تومان و جمعا در طول یکسال معادل 72 درصد یا همان 72 میلیون تومان می باشد . در این روش پرداخت سود مشارکت 6 ماه آتی از ابتدای قرارداد از سوی گروه صنعتی بیتا  به صورت یکجا مقدور می باشد .

طرح شماره 3میزان سود مشارکت سپرده دوساله  در صورت پرداخت به صورت ماهیانه 3.5 درصد  می باشد به طور مثال هر 100 میلیون تومان معادل 3.5 میلیون در هر ماه سود مشارکت دریافت می نماید .این سود مشارکت هرماه فقط 30 و 15 به حساب بانکی از قبل تعیین شده در قرارداد واریز می گردد.

طرح شماره 4 – میزان سود مشارکت سپرده دوساله در صورت عدم دریافت سود مشارکت به صورت ماهیانه ( در این روش سود مشارکت به صورت ماهیانه به حساب سپرده گذار در صندوق قرض الحسنه واریز و مسدود می گردد و در پایان زمان قرارداد به همراه اصل قابل برداشت می باشد ) که معادل7 درصد می باشد یعنی بر روی هر 100 میلیون تومان 7 میلیون تومان و جمعا در طول یکسال معادل 84 درصد یا همان 84 میلیون تومان  و جمعا در طول دوسال معادل 168 درصد یا 168 میلیون تومان می باشد . در این روش پرداخت سود مشارکت 4 ماه آتی از ابتدای قرارداد از سوی گروه صنعتی بیتا  به صورت یکجا مقدور می باشد .

طرح شماره 5 – میزان سود مشارکت سپرده سه ساله  در صورت پرداخت به صورت ماهیانه 4 درصد می باشد به طور مثال هر 100 میلیون تومان معادل 4میلیون در هر ماه سود مشارکت دریافت می نماید .این سود مشارکت هرماه فقط 30 و 15 به حساب بانکی از قبل تعیین شده در قرارداد واریز می گردد.

طرح شماره 6میزان سود مشارکت سپرده سه ساله در صورت عدم دریافت سود مشارکت به صورت ماهیانه ( در این روش سود مشارکت به صورت ماهیانه به حساب سپرده گذار در صندوق قرض الحسنه واریز و مسدود می گردد و در پایان زمان قرارداد به همراه اصل قابل برداشت می باشد ) که معادل 8 درصد و یعنی بر روی هر 100 میلیون تومان 8 میلیون تومان و جمعا در طول یکسال معادل 96 درصد یا همان 96 میلیون تومان می باشد و جمعا در طول سه سال معادل 288 درصد یا 288 میلیون تومان می باشد . در این روش پرداخت سود مشارکت 3ماه آتی از ابتدای قرارداد از سوی گروه صنعتی بیتا  به صورت یکجا مقدور می باشد و این روند بسته به شرایط این گروه می تواند ادامه دار باشد .

جهت بازگشت به صفحه قبل اینجا کلیک کنید