2 – به چه صورتی باید سرمایه گذاری کنیم ؟

شما بر اساس شرایط و روال عادی سرمایه خود را طبق یکی از طرحهای ما با افتتاح حساب با نام خودتون سپرده گذاری می نمائید. که البته قبل از انجام سپرده گذاری نیاز به عقد قرارداد می باشد (که در محل دفتر و یا صندوق بنا به تمایل سپرده گذار) صورت می پذیرد . قابل ذکر است فرم شماره یک بعد از افتتاح حساب توسط ما و شما و صندوق قرض الحسنه در 3 نسخه امضاء و تایید می گردد و به هر طرف یک نسخه داده می شود . بدین ترتیب شما وارد پرسه سرمایه گذاری در قالب سپرده گذاری گرده اید.

مسئله بسیار مهم و اساسی در زمینه سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه طرف قرارداد این است که تحت هیچ شرایطی امکان برداشت پول زودتر از سررسید پایان قرارداد وجود نخواهد داشت .

 

سپرده گذاران فقط دریک صورت امکان مطالبه وجه سپرده خود را از صندوق دارند و آن در زمانی است که گروه صنعتی بیتا تا 3 ماه متوالی به تعهد خود عمل ننماید،  در این صورت طبق مفاد قرارداد (که به تشریح در زیر این مطالب نمونه قرارداد ارائه گردیده ) حق فسخ یکطرفه قرارداد را داشته و امکان دریافت وجه سپرده خود را با استناد به قرارداد طبق شرایط و ظوابط صندوق قرض الحسنه دارند.

 

◊   جهت مشاهده نمونه قرارداد اینجا کلیک کنید

◊  جهت مشاهده فرم شماره یک اینجا کلیک کنید

جهت بازگشت به صفحه قبل اینجا کلیک کنید