نمونه فرم شماره یک و فرم قرارداد سپرده گذاری

    بسمه تعالی

 ( فرم شماره 1 )  

اینجانب …………………………… فرزند ………………… به شماره ملی …………………………… به صندوق قرض الحسنه ………………………….. اجازه می دهم تا از امتیاز سپرده اینجانب فقط برای پرداخت تسهیلات به مشتریان گروه صنعتی بیتاچوب استفاده نماید و همچنین طبق توافقات صورت گرفته و قرارداد منعقده با آقای محمد علی روشنی مدیریت گروه صنعتی بیتا برداشت سپرده خود را در طول مدت قرارداد با ایشان از زمان افتتاح حساب به تاریخ ………/………/……… را تا زمان اتمام قرارداد به تاریخ ………/……../…….. به طول مدت …….. سال  از خود سلب و ساقط نموده و به صندوق اجازه مسدود نمودن سپرده خود را به شماره حساب ……………………………………….. در طول زمان تعیین شده را می دهم.

ضمنا طبق ماده شماره 1 در قرارداد همکاری مسئولیت پرداخت سپرده سپرده گذار در پایان قرارداد و تکمیل سپرده مسدودی بر عهده طرف اول (گروه صنعتی بیتاچوب ) به مدیریت آقای محمد علی روشنی می باشد.

لازم به ذکر است سپرده مذکور تنها به عنوان یک سپرده قرض الحسنه در نزد آن صندوق می باشد و به هیچ عنوان به عنوان ضمانت جهت پرداخت تسهیلات به گروه صنعتی بیتاچوب و مشتریان آن نمی باشد . و طبق موضوع و ماده 1 قراردادهمکاری بین طرفین مبلغ سپرده فوق جهت استفاده از امتیاز رسوب حساب سپرده گذار و معرفی مشتریان خرید لوازم خانگی و صنایع چوبی می باشد.

 

            امضاء و مهر گروه صنعتی بیتاچوب (بیتاهم )                                                     امضاء و اثر انگشت سپرده گذار :

 


 

محل تایید صندوق قرض الحسنه

 

کلیه مندرجات تنظیم شده در این صفحه توسط آقای / خانم ……………………..  مورد تائید این صندوق در مورخه       /     /      می باشد.

 

محل مهر و امضای رئیس

صندوق قرض الحسنه

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

 

بسمه تعالی    

                                                                        قرارداد سپرده گذاری                                                     تاریخ :            

                                                                                                                                                 شماره قرارداد :            

طرف اول  : آقای محمد علی روشنی فرزند اکبر به شماره شناسنامه  3993 و کد ملی 1288440537  مدیر گروه صنعتی بیتا چوب

به آدرس : …………………………………………………………………………………………………..تلفن همراه :  09388537934

طرف دوم   : آقای                               فرزند                   به شماره شناسنامه                و کد ملی      

به آدرس :  ……………………………………………………………………………………………………. تلفن همراه

موضوع : سپرده گذاری طرف دوم جهت اعطاء امتیاز رسوب حساب خود جهت پرداخت تسهیلات به مشتریان معرفی شده به صندوق قرض الحسنه………….( ع )

ماده 1 – طی مذاکرات انجام شده مقرر گردید طرف دوم سپرده خود را به مبلغ…….. میلیون تومان در نزد قرض الحسنه ……………..( ع )

به مدت….. سال قرار دهد و بر این مبنا از سود مشارکت حاصل از فروش انواع کالا با شرایط اقساطی که از سوی طرف اول به میزان  ….. درصد به صورت سالیانه معادل ……..درصد ماهیانه ( معادل مبلغ ………….تومان ) به صورت دریافت …………………….بهرمند گردد .

ماده  2 – سپرده گذار (طرف دوم) با علم و آگاهی کامل از شرایط سپرده گذاری و نحوه دریافت سود مشارکت اقدام به سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه   ……….. ع   را نموده و بر اساس توافق صورت گرفته مقرر گردید طرف اول سود مشارکت معین شده را به شماره حساب بانکی  …………………………………..  طرف دوم طبق جدول زمان بندی شده به صورت ماهیانه از تاریخ     /    /       تا پایان مدت زمان قرارداد  پرداخت نماید .

ماده 3 – در صورت بروز شرایط فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ و بروز بیماریهایی که منجر به تعطیلی بخشی یا همه مشاغل مخصوصا مشاغل مرتبط با فعالیت اقتصادی طرف اول ، شرایط پرداخت سود مشارکت تا زمان عادی شدن وضعیت به حالت تعلیق درآمده و پس از آن طرف اول می بایست نسبت به جبران خسارات ناشی از شرایط به وجود آمده اقدامات لازم را انجام دهد .

ماده 4  – سپرده گذار ( طرف دوم ) پس از امضاء این قرارداد قبل از افتتاح حساب می بایست اقدام به تکمیل فرم شماره( 1 ) نماید ، در این فرم سپرده گذار حق هر گونه برداشتی را در طول مدت زمان تعیین شده که در ماده یکم همین قرارداد تعیین گردیده است را از خو سلب و ساقط می نماید و در صورتی که سپرده گذار بنا به هر دلیلی تقاضای دریافت سپرده خود را نماید و این امر برای طرف اول امکان پذیر باشد ، طرف اول می تواند کلیه سود مشارکت پرداخت شده را از اصل سپرده به همراه خسارت کم نموده و مانده سپرده را به سپرده گذار برگرداند.

ماده 5 –  هر گونه تعلل در پرداخت سود مشارکت از طرف اول به طرف دوم قصور محسوب گردیده و طرف اول متعهد به پرداخت مبلغ سود مشارکت در زمانهای تعیین شده و همچنین اقرار می نماید حق دریافت خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات و مراجعه به مراجع ذی صلاح  برای طرف دوم محفوظ می باشد همچنین در صورت عدم پرداخت سود مشارکت طی 2 ماه متوالی از ماه سوم حق تعلیق این قرارداد بنا به تصمیم طرف دوم می باشد و طرف دوم با استناد به این ماده می تواند سپرده خود را از حالت انسداد آزاد و طبق شرایط و قوانین  صندوق آن را دریافت نماید .

ماده  6 –  مبنای پرداخت سود مشارکت از زمان افتتاح حساب محسوب گردیده و تاریخ عقد قرارداد هیچ تاثیری در زمان تعیین شده ندارد. پرداخت سود مشارکت ماهیانه در سررسیدهای  15 و 30 هر ماه بوده و در قرارداد های طرح  عدم دریافت ماهیانه  ، در پایان زمان قراداد به صورت یکجا به همراه اصل سپرده می باشد.

ماده 7 – سفته های قابل پرداخت جهت ضمانت سود مشارکت با قید شماره  قرارداد بعد از سپرده گذاری تنظیم و به سپرده گذار پرداخت می گردد.

این قرارداد در7 ماده و در دو نسخه به صورت متحد الشکل تنظیم گردیده و طرفین ضمن آگاهی کامل از مفاد مطرح شده در آن در صحت و سلامتی کامل جسمی و روحی اقدام به امضاء ذیل در آن را نمودند . 

 

        امضاء و اثرانگشت طرف دوم                                                                                           امضاء و اثر مهر طرف اول